Privaatsuspoliitika | LukuExpert

Privaatsuspoliitika

Versioon 2.0
Kehtib alates 01.04.2021

Luku-Expert OÜ (edaspidi LukuExpert) austab ja väärtustab kõrgelt oma kliente, seega on teie privaatsus meile oluline. Järgnevates põhimõtetes selgitame, mida me teeme, et teie isikuandmed oleksid kaitstud, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, millised on teie õigused ja kuidas on võimalik neid õigusi teostada.

 

Mõisted

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on LukuExpert-il teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad, kelle kohta on LukuExpert-il Isikuandmeid.

Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab LukuExpert Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada LukuExpert teenuseid.

Leping on LukuExpert ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.

Veebileht on LukuExpert veebilehed lukuexpert.ee, vonktech.com ja vonkev.eu.

Külastaja on isik, kes kasutab LukuExpert veebilehti.

Teenused on igasugused LukuExpert poolt pakutavad teenused ja tooted.

Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

Andmekaitseametnik on isik, kes jälgib LukuExpert Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning kellega on Andmesubjektil võimalik pretensioonide korral ühendust võtta.

Müügikanalid on LukuExpert poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahendid, sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

Tooted on LukuExpert erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehtedelt.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.


Üldsätted

LukuExpert on juriidiline isik Luku-Expert OÜ, registrikoodiga 104074353, asukohaga Tartu mnt 74, 10144 Tallinn, Eesti Vabariik.

Isikuandmeid võib LukuExpert töödelda:

  • vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
  • volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
  • vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik LukuExpert töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude LukuExpert valduses olevate Isikuandmetega.

LukuExpert võib muuta ja täiendada Privaatsustingimusi Veebilehel ning seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid.


Põhimõtted

LukuExpert lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

LukuExpert eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

LukuExpert kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.

Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.

Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.

Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui LukuExpert soovib hoida Isikuandmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib LukuExpert andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on LukuExpert saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab LukuExpert vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. LukuExpert omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.


Isikuandmete koosseis

LukuExpert kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

Andmesubjekti poolt LukuExpert avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, isikukood);

Andmesubjekti ja LukuExpert tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;

Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);

Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt LukuExpert Vonk EV laadimisteenust kasutades);

Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);

Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;

LukuExpert poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).


Isikuandmete koosseis ning töötlemise eesmärgid ja alused

LukuExpert Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Nõusoleku alusel Töötleb LukuExpert isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub LukuExpert põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

Õigustatud huvi tähendab LukuExpert huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks, võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb LukuExpert Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et LukuExpert-il on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. LukuExpert kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

Kampaaniate korraldamine, sh personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;

Teeninduse monitooring LukuExpert-is võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis LukuExpert on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb LukuExpert Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab LukuExpert hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

 

Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

LukuExpert teeb koostööd isikutega, kellele LukuExpert võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;

Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt LukuExpert juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

 

Isikuandmete töötlemise turvalisus

LukuExpert säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt LukuExpert poolt selleks kehtestatud korrale. LukuExpert on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab LukuExpert tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib LukuExpert kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

 

Andmesubjekti õigused

Nõusolekuga seonduvad õigused:

Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada LukuExpert-i oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta;

LukuExpert-ile antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.

Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.

Õigus tutvuda andmetega, mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.

Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.

Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks. Näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

Sellisel juhul kaob ka võimalus osaleda LukuExpert lojaalsusprogrammis, kuna klient ei ole enam tuvastatav ja püsisoodustuste taset ei saa enam arvestada.

Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.

Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

 

Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

Õiguste teostamine: Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda LukuExpert poole e-posti teel privaatsus@lukuexpert.ee.

Kaebuste esitamine:

Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega LukuExpert poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad.

LukuExpert võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid, kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

LukuExpert kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

LukuExpert kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad LukuExpert partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist LukuExpert ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saab infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

 

Olulised dokumendid, juhised ja korrad

LukuExpert Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;

Isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta LukuExpert olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;

LukuExpert organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida LukuExpert rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.

 

Kontaktandmed ja informatsioon

LukuExpert Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

LukuExpert`ga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil privaatsus@lukuexpert.ee.

 

Muud tingimused

LukuExpert`il on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab LukuExpert Andmesubjekte oma Veebilehtedel. Eeldame, et kui asute kasutama LukuExpert veebilehti, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.

Head Solutions Group OÜ

Priisle tee 10 #6, 13914 Tallinn Tel.: +372 641 0610 Registrikood: 10407435 KMKR: EE100054150 info@lukuexpert.ee
*}
76_1_tk1.png 77_1_Sterling_Logo_Black__Yellow_2016.png 78_1_yale.jpg 79_1_tk_4_1.png 80_1_tk5.png 89_1_amig-logo.png 90_1_192d1a142b7856cdfb0313e6e233a7a8e614b2c2.png 91_1_Besam_Assa_Abloy-logo-AD19ADA843-seeklogo.com.png 92_1_ILOQ_1_logo.PNG 93_1_dorma-logo.png